Általános feltételek

Weboldalainkat mindenki szabadon az alábbi általános feltételek betartása mellett használhatja.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig feltételeinket, és tartsa be azokat weboldalaink használata során.

A weboldalainkon megjelenő szöveges elemeket, fényképeket, grafikákat a szerzői jogi és más törvények védik, és sem egészében, sem részeiben nem másolhatók. A weboldalainkon megjelenő dokumentumok kizárólag ismeretszerzés és személyes felhasználás célját szolgálják.

Nem megengedett weboldalaink tartalmának:

 • sem személyes, sem egyéb célú felhasználásra történő másolása,
 • bármilyen médiában történő megjelenítése,
 • bármely letöltött dokumentum vagy képanyag módosítása.

A Bocitejivoszeged.hu honlapját, és a közölt információkat rendszeresen ellenőrzi és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál a weboldalunkon, amelyik már nem aktuális, vagy pontatlan. A Bocitejivoszeged.hu ezekért anyagi felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy honlapunk más, nem Bocitejivoszeged.hu vállalat honlapjára mutató hiperhivatkozást helyezhetünk el. Az itt közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért a Bocitejivoszeged.hu felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy általános feltételeinktől eltérő, engedély nélküli használat szerzői-, polgári- és büntetőjogi következményekkel járhat. A jogsértőkkel szemben a Bocitejivoszeged.hu fellép.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja. A szerződés iktatása a Szolgáltató adatbázisában történik és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.. Utólagos hozzáférést egyedi kérelem elküldés esetén lehetséges.

A fogyasztót megilleti az elállási jog, azaz a szerződés egyoldalú megszüntetésének joga. Az elállási határidő alatt a fogyasztónak lehetősége van a terméket kipróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

Amennyiben lekésőbb 48 órán belül nem kap visszaigazolást e megrendelés elküldéséről e-mailben vagy telefonon, akkor mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Hibás/Téves tartalommal elküldött szerződés

Ha téves, hibás adatokkal került a rendelés elküldésre, vegye fel velünk a kapcsolatot a 62/423-154-as telefonszámon, vagy az info@bocitejivoszeged.hu email címen.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat

6720 Szeged
Zrínyi u. 2.
Telefonszám: 62/ 423-154 és 62/638-292
E-mail: info@bocitejivoszeged.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás a fenti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető.

Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

1. A www.bocitejivoszeged.hu Portál használata során a Regisztrált Felhasználó által a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (“Adatvédelmi Szabályzat”) figyelembevételével rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelője a www.bocitejivoszeged.hu regisztrált tulajdonosa, a Bocitejivoszeged.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 2.; cégjegyzékszám: Cg.;*szám* nyilvántartó bíróság: Csongrád megyei Bíróság mint Cégbíróság, mint adatkezelő (“Adatkezelő”).
2. A www.bocitejivoszeged.hu működésével kapcsolatban a Látogatók információt a Bocitejivoszeged.hu Kft.-től kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 6720 Szeged, Zrínyi u. 2.
E-mail: info@bocitejivoszeged.hu
Telefonszám: +36-62/423-154

Adatszolgáltatás
3. Az adatszolgáltatás a Látogatók részéről önkéntes.
4. A regisztrációval a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait, valamint a részvétel kapcsán a személyéhez kapcsolható kereskedelmi adatokat a www.bocitejivoszeged.hu oldal működési ideje alatt: (a) a www.bocitejivoszeged.hu -ról történő információk eljuttatása; (b) www.bocitejivoszeged.hu -n vállalt kötelezettségei teljesítéséhez; (c) piackutatáshoz; (d) a termékekkel kapcsolatos marketing és levelezési célból; (e) igényfelmérés és eredménymérés; (e) nyereményjáték és egyéb promóciós célból; (f) oktatási szolgáltatás nyújtására; valamint (g) direkt marketing szolgáltatás nyújtására a Bocitejivoszeged.hu Kft. felhasználja és kezelje.
Adatkezelés és feldolgozás
5. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Regisztrált Felhasználó által megadott személyes adatokat a jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságos, kizárólag az Adatvédelmi Szabályzat [4.] pontjában meghatározott célból történő felhasználásáról.
6. Az Adatkezelő a személyes adatok nyilvántartásba vétele, kezelése, ezen adatok továbbítása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (“Adatvédelmi Törvény”) előírásainak megfelelően jár el.
7. A Regisztrált Felhasználó személyes adatait www.bocitejivoszeged.hu elhelyezett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével adja meg, amely tartalmazza a Látogató nevét, lakcímét, Cége nevét, email címét és egyéb azonosításra szolgáló adatokat (“Regisztrációs Űrlap”).
8. A Regisztrációs Űrlap kitöltésével a Látogató kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatbázisában megőrizze; Adatkezelő a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje;
9. Az adatkezelés kezdő időpontja a Regisztrációs Űrlap kitöltésének időpontja.
10. Az Adatkezelő a személyes adatokat a www.bocitejivoszeged.hu való regisztrációt követő 5 évig tárolja nyilvántartás céljából.
11. A Regisztrációs Űrlapot meghatározott időre kitöltő Látogató esetében a személyes adatokat az Adatkezelő törli.
12. A személyes adatok feldolgozása elektronikus úton, automatizált módon történik.
13. Az Adatkezelőn kívül más harmadik személy részére az adatkezelés időtartama alatt, ill. azt követően a Regisztrált Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem ad ki.
14. Az Adatkezelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni a Regisztrált Felhasználó személyes adatainak megvédéséhez és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához. Kijelenti továbbá, hogy a megadott személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, egyéb adatokkal nem kapcsolják össze.
Regisztrált Felhasználó jogai
15. A Regisztrált Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat [4]. pontjában megjelölt elérhetőségeken a Adatvédelmi Törvény 11. § (1)-(3) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbításáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról.
16. Az Adatkezelő a valóságnak meg nem felelő személyes adatot köteles helyesbíteni, kifejezett kérésre a Regisztrált Felhasználó személyes adatát a Regisztrált Felhasználó által megadott módon módosítani, Regisztrált Felhasználó személyes adatát kérésére az adatbázisából törölni és adatai kezelésének megszüntetését kérni.
17. A Regisztrált Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogai megsértése esetén az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt elérhetőségeken tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, illetve választása szerint a lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bírósághoz, vagy az Adatvédelmi Biztos Hivatalához fordulhat.
18. Az Adatvédelmi Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben az Adatvédelmi Törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény rendelkezései az irányadóak.

Bocitejivoszeged.hu

Rendelés lépései

 1. A termék kiválasztása – Kosárba rakom gomb megnyomásával lehetséges (kis kosár ikon a terméknél, vagy a termék oldalon “Kosárba rakom” gomb)
 2. A termék bekerült a kosárba
 3. További termékek hozzáadása a kosárhoz hasonlóan történik
 4. A fenti menüben a kis kosár ikonra kattintva ellenőrizhető le a kosár tartalma
 5. Itt láthatjuk a kosárba tett termékeket, módosíthatjuk a rendelt darabszámot, törölhetjük a rendelés tételeit és dönthetünk a vásárlás folytatásáról vagy a megrendelés véglegesítéséről a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva
 6. A rendeléshez nem kötelező regisztrált felhasználónak lenni
 7. Következő lépés a számlázási és szállítási adatok megadása, továbbá szükség van egy kapcsolattartó telefonszámra és e-mail címre
 8. Cégnévre akkor van szükség, ha nem magánszemélynek lesz számlázva a rendelés
 9. A következő lépésben a fizetés módja választható ki
  Fizetési módok kiválasztása
  • Utánvétel – a termék ellenértékét a futárnak adja át a vásárló, a termék átvétele után
  • Utánvételes bankkártya – a termék ellenértékét a futárnak fizeti a vásárló bankkártyás terminálon keresztül, a termék átvétele után
  • PayPal – online fizetési lehetőség a PayPal rendszerén keresztül
 10. A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés. Ezután egy megerősítő e-mail érkezik a rendelésről a megadott e-mail címre a rendelés adataival
 11. PayPal-os fizetés esetén a “Tovább a PayPalhoz” gombra kattintva bonyolítható le a fizetés, és a rendelés véglegesítése

Szállítás

Termékeinket időgarantált, értékbiztosított, nyomkövetést magában foglaló árufuvarozási szolgáltatás segítségével juttatjuk el megrendelőinkhez.

Szállítási határidő: a megrendelés beérkezését követően maximum 5-6 órán belül.